0

(0)

IBM Certificates & Standards

2018-02-27 16:17:55


"มาตรฐานความปลอดภัยที่ IBM ได้รับการรับรอง"

Product Certification


ISO/IEC 19752/19798
จำนวนหน้าในการพิมพ์ ให้ผลเทียบเท่ากับผู้ผลิตตลับหมึกต้นฉบับ


STMC
คุณภาพสินค้า ได้รับมาตรฐานตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยองค์กรนานาชาติ The International Imaging Technology Council ทั้งจำนวนหน้าพิมพ์ ความหนาแน่น ภาพพื้นหลัง และมาตรฐานการบรรจุหีบห่อ


ISTA
การบรรจุหีบห่อภายใต้มาตรฐานการบรรจุหีบห่อการควบคุมของ ISTA 

(International Safe Transit Association)

ISO 9001
ได้รับการรับรองคุณภาพกระบวนการผลิต


Testing
ทดสอบตลับหมึกทุกตลับหลังการผลิต 100%


100% Guaranteed
สามาถรถใช้งานกับเครื่องพิมพ์ตามรุ่นที่ระบุในตลับหมึกเลเซอร์ 100%

100% Lifetime
ทดสอบอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ 100%


2 Years Guaranteed
รับประกันสินค้า 2 ปี นับจากวันผลิต หากสาเหตุเกิดจากความผิดพลาดในการผลิต

Safety Certification


REACHE EC 1907/2006
ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยด้วยมาตรฐานยุโรป REACH EC1907/2006


The RoHS 2002/95/EC Standard
สารเคมีที่ใช้มีความปลอดภัยภายใต้มาตรฐานควบคุม The RoHS 2002/95/EC Standard


DIN 33870
รับรองโดย DIN 33870 ในการควบคุมขั้นตอนการผลิต คุณภาพ ความปลอดภัย และวิธีการทดสอบ รวมถึงการทดสอบ AMES


BG Prufzert
BG Prufzert ได้รับการรับรองมาตรฐานว่าผงหมึกที่ใช้ไม่มีสารที่เป็นอันตราย


AMES
ผ่านการทดสอบ AMES ว่าไม่มีสารใดที่อาจเป็นอันตรายต่อ genotype (องค์ประกอบของยีน) ของผู้ใช้ หรือสารก่อมะเร็ง

Environment Certificated


Nordic Swan Eco-label
ได้รับการรับรองจาก Nordic Swan Eco-label ว่าโรงงานผลิตเป็นไปตามเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวด


ISO 14001
มาตรฐาน โดย ISO 14001 

ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

รับผิดชอบ 
การนำตลับหมึกใช้โปรแกรมรีไซเคิลทั่วโลก
ยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคาร 

ติดต่อสอบถาม

บริษัท สมาร์ท โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
236-236/2 ถนนทิพย์ช้าง ตำบลสวนดอก  อำเภอเมือง
จังหวัดลำปาง 52100
Tel. 
054-323803 ถึง 5 กด 0 , 088-5471881
E-mail : 
marketing@smartsolutioncomputer.com
Website : 
www.smartsolutioncomputer.com

บริษัท สมาร์ท โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ จำกัด (สาขาเชียงใหม่)
โครงการดิเออบาน่า 2 

333/24 หมู่ 7 ถ.เชียงใหม่-หางดง ตำบลแม่เหียะ
อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50100
Tel. 
053-280585
E-mail : 
pongphan@smartsolutioncomputer.com

บริษัท สมาร์ท โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ จำกัด (สาขากรุงเทพฯ)

1687/1 อาคารพหล 19 ชั้น 2 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร 

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Tel. 
02-1054738 ต่อ 101-102
E-mail : 
project@smartsolutioncomputer.com  

Copyright © 2019 Smart Solution Computer 

Powered by Autodigi
contact