0

IBM Certificates & Standards

IBM Certificates & Standards


2018-02-27 16:17:55

"มาตรฐานความปลอดภัยที่ IBM ได้รับการรับรอง"

Product Certification


ISO/IEC 19752/19798
จำนวนหน้าในการพิมพ์ ให้ผลเทียบเท่ากับผู้ผลิตตลับหมึกต้นฉบับ


STMC
คุณภาพสินค้า ได้รับมาตรฐานตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยองค์กรนานาชาติ The International Imaging Technology Council ทั้งจำนวนหน้าพิมพ์ ความหนาแน่น ภาพพื้นหลัง และมาตรฐานการบรรจุหีบห่อ


ISTA
การบรรจุหีบห่อภายใต้มาตรฐานการบรรจุหีบห่อการควบคุมของ ISTA 

(International Safe Transit Association)

ISO 9001
ได้รับการรับรองคุณภาพกระบวนการผลิต


Testing
ทดสอบตลับหมึกทุกตลับหลังการผลิต 100%


100% Guaranteed
สามาถรถใช้งานกับเครื่องพิมพ์ตามรุ่นที่ระบุในตลับหมึกเลเซอร์ 100%

100% Lifetime
ทดสอบอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ 100%


2 Years Guaranteed
รับประกันสินค้า 2 ปี นับจากวันผลิต หากสาเหตุเกิดจากความผิดพลาดในการผลิต

Safety Certification


REACHE EC 1907/2006
ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยด้วยมาตรฐานยุโรป REACH EC1907/2006


The RoHS 2002/95/EC Standard
สารเคมีที่ใช้มีความปลอดภัยภายใต้มาตรฐานควบคุม The RoHS 2002/95/EC Standard


DIN 33870
รับรองโดย DIN 33870 ในการควบคุมขั้นตอนการผลิต คุณภาพ ความปลอดภัย และวิธีการทดสอบ รวมถึงการทดสอบ AMES


BG Prufzert
BG Prufzert ได้รับการรับรองมาตรฐานว่าผงหมึกที่ใช้ไม่มีสารที่เป็นอันตราย


AMES
ผ่านการทดสอบ AMES ว่าไม่มีสารใดที่อาจเป็นอันตรายต่อ genotype (องค์ประกอบของยีน) ของผู้ใช้ หรือสารก่อมะเร็ง

Environment Certificated


Nordic Swan Eco-label
ได้รับการรับรองจาก Nordic Swan Eco-label ว่าโรงงานผลิตเป็นไปตามเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวด


ISO 14001
มาตรฐาน โดย ISO 14001 

ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

รับผิดชอบ 
การนำตลับหมึกใช้โปรแกรมรีไซเคิลทั่วโลก