0

(0)

Telemedicine Station ทางเลือกใหม่ของระบบบริการการแพทย์ทางไกลยุค New Normal

              ปัจจุบันในภาวะที่ทั้งโลกต้องเผชิญกับภาวะโรคระบาดจาก Virus Covid-19 ทำให้บุคลากรทางการแพทย์มีภาระที่ต้องรักษาผู้ป่วยมากขึ้น ในบางครั้งการเดินทางไปที่โรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาไม่ว่าจะเป็นการรักษาโรคทั่วโป หรือโรคที่ต้องการใช้การรักษาจากแพทย์เฉพาะทางอาจเป็นเรื่องที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อโรค ด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลในปัจจุบันทำให้ข้อจำกัดในการเดินทางลดลง ระบบการแพทย์ก็เช่นกัน โรงพยาบาลสามารถลงทุนในด้านระบบบริการการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) เพื่อจัดการให้บริการทางด้านสาธารณสุขแก่ผู้รับบริการเพื่อลดข้อจำกัดทางภูมิศาสตร์ เพื่อใช้แลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการวินิจฉัย การรักษา และการป้องกันโรค รวมถึงการศึกษาวิจัยเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับการศึกษาต่อเนื่องของบุคลากรทางการแพทย์ ระบบนี้เป็นระบบที่มีประสิทธิผลคุ้มต่อการลงทุน เนื่องจากช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลโดยรวม และเพิ่มประสิทธิผลในการรักษา เพราะใช้บุคลกรทางการแพทย์ร่วมกันระหว่างโรงพยาบาล อีกทั้งยังช่วยลดระยะเวลาของแพทย์ ในการเดินทางมาเพื่อรักษาพยาบาล และช่วยให้ผู้ป่วยลดระยะเวลาการนอนพักรักษาในโรงพยาบาลได้ ผู้ป่วยจะสะดวกสบายมากขึ้นเพราะไม่จำเป็นต้องเดินทางไกลมาที่โรงพยาบาลจังหวัด หรือโรงพยาบาลศูนย์ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ลดความเครียดของผู้ป่วยจากการเดินทางได้อีกด้วย ทลายข้อจำกัดด้านการรักษาและการสื่อสาร

ด้วยระบบบริการการแพทย์ทางไกล (Telemedicine)เพิ่มประโยชน์สำหรับคนไข้

การเดินทางสำหรับผุ้ป่วยที่ไม่สะดวกเคลื่อนไหว จะไม่เป็นอุปสรรค ลดเวลาการรอคอยและสามารถติดตามการรักษา (Follow Up) ได้อย่างต่อเนื่อง และมีความง่ายรวดเร็ว อีกทั้งขยายขีดความสามารถในการเข้าถึงการรักษา เพิ่มโอกาสของการรักษาในกรณีฉุกเฉินเร่งด่วนที่ต้องแข่งขันกับเวลาใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ทรัพยากรบุคคล และอุปกรณ์การแพทย์ที่มีราคาสูงสามารถใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่อีกทั้งยัง สามารถขยายศักยภาพการบริการให้มีขีดความสามารถที่สูงขึ้นด้วยการเสนอบริการสุขภาพทางไกล (Telehealth) เป็นทางเลือกในการรักษาผู้ป่วยโดยสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงที และมีประสิทธิผล


เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารในและนอกองค์กร

การสื่อสารถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การให้การรักษาผู้ป่วย เป็นไปอย่างถูกต้องระบบแพทย์ทางไกล หรือ Telemedicine ทำให้การเชื่อมต่อระหว่างแผนก หรือระหว่างบุคลากรในโรงพยาบาลเป็นไปได้อย่างราบรื่น หรือแม้แต่การพัฒนาความรู้ในเชิงการรักษาหรือฝึกอบรม จากสถานที่ใดหรือเมื่อไรก็ได้ ทำให้การประสานงานมีความทันสมัย และทำได้อย่างไร้ขีดจำกัด
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Telemedicine 


 

เหตุผลที่โรงพยาบาลจะต้องเป็นผู้ให้บริการการแพทย์ทางไกล

การรักษาคนไข้โดยใช้ระบบ telemedicine


สื่อสารในองค์กรอย่างคล่องตัวยิ่งขึ้น

ใช้สื่อสารภายในระหว่างทีมบริหาร บุคลากรทางด้านการแพทย์ และการสื่อสารระหว่างโรงพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นสามารถใช้ประชุมและการประสานงาน (Collaboration) ได้อย่างดี

การให้บริการการแพทย์ทางไกล ไม่ยุ่งยาก 

การให้บริการการแพทย์ทางไกล (Telehealth) การให้คำปรึกษา การตรวจ การวินิจฉัย การรักษา การพยาบาล การป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ  คนไข้และแพทย์ สำหรับการรักษาพยาบาล การ Follow Up หรือแม้แต่ดูแลคนไข้ ทำให้ลดความคับคั่งของคนไข้ที่มาโรงพยาบาล และลดเวลาการตรวจ หรือใช้ในการคัดกรองคนไข้

ใช้ทางด้านการให้ความรู้ และการศึกษา

ใช้ในด้านการให้ความรู้แก่ชุมชน และ การรักษาเชิงป้องกัน สำหรับ ประชากรที่อยู่ในข่ายเป็นกลุ่มเสี่ยง โดยไม่ต้องเดินทางทำให้สะดวกและมีความทั่วถึงมากยิ่งขึ้น ตลอดจนใช้ในการศึกษาต่อเนื่องของบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข

ความรวดเร็วคือปัจจัยสำคัญในการรักษา
ใช้ในกรณีเร่งด่วน หรือฉุกเฉิน หากการรักษาอาการป่วยนั้นต้องทำแข่งกับเวลา หรือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ หากผู้ป่วยอยู่ในที่ห่างไกลหรือ ระหว่างที่ขนย้ายผู้ป่วยมาที่โรงพยาบาล หรือกรณีเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ 
ลดเดินทาง ลดเสี่ยง ลดแออัด ลดสัมผัส
ลดความคับคั่งของการรอคอยการให้การรักษาของโรงพยาบาล ลดโอกาสการสัมผัส และการแพร่กระจายเชื้อโรคในโรงพยาบาล ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นในยุค New Normal
บริการให้คำปรึกษา และกิจกรรมกลุ่ม
ผู้ป่วยจิตเวช หรือการรักษาผู้ป่วยที่ต้องการคำปรึกษาแบบ 1-1 หรือมีกิจกรรมกลุ่มบำบัดพฤติกรรม สามารถทำได้โดยไม่ต้องเดินทางออกจากบ้าน  


Telemedicine Station รุ่น TM02-RZRPlus

เป็นระบบให้บริการการแพทย์ทางไกล ที่มีความยืดหยุ่นสามารเคลื่อนย้ายได้สะดวก สามารถนำไปประจำในแผนกต่าง ๆ ในสถานพยาบาลเพื่อการติดต่อสื่อสารระหว่าง Station และติดต่อสื่อสารกับภายนอกได้อย่างคล่องตัว รวมถึงมีความปลอดภัย และใช้งานง่ายสามารถเริ่มต้นการรักษาโดยกดเพียงปุ่มเดียว โดยสามารถควบคุมอุปกรณ์โดยใช้จอควบคุม (System Controller) เช่น กล้อง มุมมองภาพ ระบบเสียง การแชร์ข้อมูลแบบใช้สาย แบบไร้สาย ความปลอดภัย (การอนุญาตให้แชร์ การเปิดระบบรอคอย การ lock ห้อง การ remove ผู้ไม่ได้รับเชิญ) การจัดการผู้เข้าร่วม การบันทึกการรักษา การจัดการ chat  นอกจากนี้ยังสามารถใช้โทรศัพท์มือถือเป็นอุปกรณ์เสริมในการควบคุมห้อง ระบบยังรองรับการเชื่อมต่อ internet แบบ WiFi หรือ 4G/5G พร้อมระบบสำรองไฟฟ้า ในกรณีกระแสไฟฟ้าตก หรือดับTelemedicine Station Model TM02-RZRPlusส่วนประกอบหลักของระบบ controller


ส่วนประกอบของ Telemedicine Station การเชื่อมต่อละการควบคุม

Telemedicine Desktop Station รุ่น TM04-DZC

เป็นระบบให้บริการการแพทย์ทางไกลสำหรับสถานพยาบาลสาขาหรือ สถานพยาบาลขนาดเล็ก หรือจากโต๊ะทำงานของแพทย์ สามารถติดตั้งกับโต๊ะทำงาน หมุนปรับ ก้ม เงย ได้รอบทิศทาง ไม่ต้องใช้ PC ในการทำงาน มีระบบปฏิบัติการ Android 8.0 ในตัว กล้องมีความละเอียดสูงถึง 4K สามารถ zoom ได้ 5 เท่าสามารถใช้ Conference เพื่อปรึกษาทางการแพทย์ได้ มีไมโครโฟนแบบอาเรย์ประสิทธิภาพสูงสามารถรับเสียงได้ไกลถึง 8 เมตร และยังสามารถ Screen Sharing แบบไร้สายได้ถึง 4 อุปกรณ์บนหน้าจอเดียวกันTelemedicine Desktop Station Model TM04-DZC

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Telemedicine การ Setup Telemedicine Station ระหว่างเตรียมส่งมอบแก่โรงพยาบาลขยายขอบเขตการบริการผู้ป่วย อย่างไม่มีข้อจำกัดทางด้านระยะทาง


เป็นไปตามกฎหมายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

มีการเข้ารหัสข้อมูลแบบ AES-256 GCM ปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้รับบริการ และเป็นไปตามมาตรฐานสากล HIPAA และเป็นไปตามกฏหมายปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

สามารถให้คนไข้รอคอยใน Waiting Room

มีระบบ Wating Room โดยผู้ให้บริการสามารถมองเห็นได้ว่า ผู้รับบริการคอยรับบริการและสามารถอนุญาตให้เข้ารับบริการได้ เมื่อพร้อมให้บริการ

สามารถสร้างตารางนัดหมายล่วงหน้า

สามารถใช้งานกับ Calendar Service เพื่อสร้างตารางการนัดหมายล่วงหน้า อาทิ Microsoft 365, Google Calendar และสามารถเชื่อมต่อกับ zoom API*

ใช้อุปกรณ์ได้หลากหลายรับบริการได้ผ่าน Cloud

ผู้รับบริการสามารถใช้อุปกรณ์ส่วนบุคคล อาทิ Smart Phone, Tablet หรือ Computer ส่วนบุคคลเพื่อเข้าถึงการให้บริการได้เพียงเชื่อมต่อเข้ากับระบบ internet และใช้ Application ที่สามารถใช้งานได้ง่าย
ผลประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นของคนไข้หรือผู้รับการบริการ

ผู้รับบริการ มีเพียง Smart Phone เพียงเครื่องเดียวก็สามารถรับบริการจากที่ไหนก็ได้ ผ่านระบบ Internet แบบ 4G/5G หรือ WiFi โดยไม่จำเป็นต้องมี internet ที่ความเร็วสูง ลดเวลาที่ใช้การเข้ามาพบแพทย์ที่โรงพยาบาล ลดความเสื่ยงในการแพร่กระจาย หรือได้รับเชื้อโรค โดยยังให้ความเป็นส่วนตัวในด้านของการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล และความปลอดภัย การใช้งานง่ายไม่ต้องอาศัยเวลาเรียนรู้มากนัก และยังสามารถใช้งานร่วมกับระบบการนัดหมายล่วงหน้าได้อีกด้วย ภาพการรอคอยของผู้ป่วยที่มาพบแพทย์ที่โรงพยาบาล

บางส่วนของ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับ Telemedicine

การรักษาทาง Telemedicine ทำให้สามารถเข้าถึงผู้ป่วยจากที่ห่างไกลได้มากขึ้น สะดวกในการ ให้คำปรึกษาโรงพยาบาลชุมชน ที่ไม่มีแพทย์เฉพาะทาง 


ศัลยแพทย์
การสื่อสารในโรงพยาบาลดีขึ้น การส่งผล lab ในกรณีเร่งด่วน มีความรวดเร็วขึ้น ระบบก็ใช้งานง่าย ข้อมูลมีความปลอดภัย คล่องตัวสูงจนท. งานพยาธิวิทยา
ลดความเสี่ยงจากการสัมผัส ลดความแออัดในโรงพยาบาล การนัด follow up ได้รวดเร็ว และการใช้เวลามีประสิทธิภาพมากขี้นกุมารแพทย์
Covid-19 ตัวเร่งผลักดันให้เกิดการใช้งาน Telemedicine มากขึ้น

จำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 ทั่วโลกมีจำนวนที่สูงมาก วิกฤตการณ์นี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้หลายประเทศเริ่มนำ Telemedicine มาใช้งานอย่างแพร่หลายคาดการว่าในปี 2026 มูลค่าตลาดของ Telemedicine จะเติบโตจากปี 2019 ซึ่งมูลค่าตลาด 41.63 Billion USD. เป็น 396.76 Billiion USD. CAGR 25.8% (2020-2027) (1)  ในสหรัฐอเมริกามีสถิติของผู้ใช้งานระบบ Vitual Health เติบโตจากปี 2019 ซึ่งมีประมาณ 96,000 ราย เป็น 18 ล้านรายในปี 2020 เติบโตขึ้นถึง 19,000% โรงพยาบาลทั้งเอกชน และรัฐบาลต่างมีการพัฒนาทางด้าน ระบบบริการการแพทย์ทางไกล 


ที่มา (1) Fortune Business Insights www.fortunebusinessinsights.com

       (2) CNBC’s Rahel Solomon reports on the value and incredible growth of telemedicine during the coronavirus pandemic.
Logitech

Lenovo ThinkSmart Hub

Zoom

Poly

MAXHUB


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Telemedicine 


บริษัท สมาร์ท โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ จำกัด (สาขากรุงเทพฯ)


อาคารเมืองไทยภัทรคอมเพล็กซ์ อาคาร A 

ชั้น 16 อาคารเลขที่ 252 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310


Tel. : 02-1054738 กด 2 , 088-5471661

Hotline : 02-1805208

Email : project@smartsolutioncomputer.com

Line Official : @smartsoln

Facebook : www.facebook.com/SmartSolutionComputer

โดยการคลิกและกดตกลงที่ช่องนี้ ท่านได้ตกลงยินยอมให้ข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวข้างต้น และยินยอมให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ smartsolutioncomputer.com และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย สามารถเก็บหรือใช้ข้อมูลที่ท่านได้ใส่มาในแบบฟอร์มนี้ในการติดต่อกับท่าน รวมถึงให้ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับบริการอื่นๆ ของ smartsolutioncomputer.com ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะได้รับการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ คลิก


ยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคาร 

ติดต่อสอบถาม

บริษัท สมาร์ท โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
236-236/2 ถนนทิพย์ช้าง ตำบลสวนดอก  อำเภอเมือง
จังหวัดลำปาง 52100
Tel. 
054-323803 ถึง 5 กด 0 , 088-5471881
E-mail : 
marketing@smartsolutioncomputer.com
Website : 
www.smartsolutioncomputer.com

บริษัท สมาร์ท โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ จำกัด (สาขาเชียงใหม่)
โครงการดิเออบาน่า 2 

333/24 หมู่ 7 ถ.เชียงใหม่-หางดง ตำบลแม่เหียะ
อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50100
Tel. 
053-280585
E-mail : 
pongphan@smartsolutioncomputer.com

บริษัท สมาร์ท โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ จำกัด (สาขากรุงเทพฯ)

1687/1 อาคารพหล 19 ชั้น 2 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร 

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Tel. 
02-1054738 ต่อ 101-102
E-mail : 
project@smartsolutioncomputer.com  

Copyright © 2019 Smart Solution Computer 

Powered by Autodigi
contact