0

เงื่อนไขการรับประกันสินค้าการรับคืนภายใน 7 วัน และการคืนเงิน


สินค้าที่เปิดขายออกไปไม่เกิน 7 วัน (นับแต่วันที่ได้รับสินค้า) และลูกค้ามีความประสงค์ ในการขอคืนสินค้า โดยสินค้าไม่เสีย / ลูกค้าขอยกเลิก / สั่งสินค้าผิด แบ่งออกเป็น 2 กรณี

  • 1. กรณีสภาพสินค้าสมบูรณ์ อุปกรณ์ครบถ้วนตามที่เปิดขายออกไปทุกประการ รวมถึงกล่องอุปกรณ์ต้องไม่มีร่องรอยความเสียหาย หรือการแกะหีบห่อ ในกรณีที่มีการคืนสินค้า แบบขอคืนเงิน ลูกค้าจะต้องส่งสินค้าคืน โดยที่ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งทั้งหมด และภายหลังจากที่บริษัทได้ตรวจสอบสภาพสินค้าว่ามีสภาพสมบูรณ์แล้วเท่านั้น ทางบริษัทยินดีคืนเงินเต็มจำนวน และไม่หักค่าธรรมเนียมการโอน 


  • 2. กรณีสภาพสินค้าไม่สมบูรณ์ อุปกรณ์ไม่ครบถ้วนตามที่เปิดขายออกไปทุกประการ รวมถึงกล่องอุปกรณ์มีร่องรอยความเสียหาย ในกรณีที่มีการคืนสินค้า แบบขอคืนเงิน ลูกค้าจะถูกหักค่าบริการ 5% - 25% จากราคาของตัวสินค้านั้น ๆ และหักค่าธรรมเนียมการโอนตามจริง รวมไปถึง ค่าขนส่งการคืนสินค้า ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งทั้งหมด


 “ลูกค้ามีสิทธิ์คืนสินค้า ในสภาพที่สมบูรณ์ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับสินค้า โดยแจ้งมายังช่องทางติดต่อของบริษัทฯ และทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินเต็มจำนวน ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับการแจ้งจากลูกค้า “


* หมายเหตุ: การพิจารณารับคืนสินค้า บริษัทฯ จะต้องได้รับสินค้าคืนจากลูกค้าก่อน และขอสงวนสิทธิ์การตัดสินใจ การตรวจสอบสภาพสินค้า ของบริษัทฯ ถือเป็นอันสิ้นสุด รวมไปถึง เงื่อนไขในการรับประกันสินค้า อิงตามเงื่อนไขของบริษัทผู้ผลิตนั้น ๆ ประกอบการพิจารณาด้วยการเคลมเปลี่ยนตัวใหม่


เงื่อนไข

  • ต้องเป็นสินค้าที่สั่งซื้อไปไม่เกิน 7 วัน (เริ่มนับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า โดยอ้างอิงสถานะจากวันที่ของระบบขนส่ง)
  • ต้องเป็นสินค้าที่ไม่ผิดเงื่อนไขการรับประกัน ทางบริษัทฯ ยินดีเปลี่ยนตัวใหม่ให้ทันที
  • หากทดสอบแล้วสินค้ามีอาการเสียจริง
  • นำอุปกรณ์ที่ติดไปกับตัวสินค้าทั้งหมด ส่งมาด้วย เช่น กล่อง, โฟม, คู่มือ, ของแถม ฯลฯ
  • สภาพสินค้าจะต้องเหมือนใหม่และไม่มีรอย
  • ค่าขนส่งในการส่งเคลมสินค้า ทางร้านจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งทั้งหมด


กรณีสินค้าหมด

กรณีสินค้าที่มีปัญหา เป็นสินค้าภายใน 7 วันต้องเปลี่ยนคืน / หมด หรือไม่สามารถเปลี่ยนสินค้ารุ่นเดียวกันคืนได้ จะแจ้งเสนอคืนเป็นเงินให้ลูกค้าเต็มจำนวนตามใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี


HTML Editor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. 

We use cookies to enhance your shopping experience. Click Accept to continue shopping or you can review details regarding our Cookies policies here.